آدرس معاونت : سمنان – بلوار بسیج - معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان سمنان


 نمابر : 4448950

 تلفن دفتر معاونت : 4448952-4448951

  مرکزتلفن : 4441022 - 4441021

 E-mail : poshtibani@ sem-ums.ac.ir